Ikon för Rikstermbanken

Termpostens olika delar

En termpost kan innehålla följande delar: 

 • termer på ett eller flera språk
 • definition 
 • anmärkning med kompletterande information
 • ekvivalensanmärkning med information om exempelvis termval vid översättning
 • exempel
 • användningsområde
 • hänvisning till andra termer i samma termlista (efter fältrubriken ”Se även”)
 • källa 
 • övrig information.

Term

Termposten inleds med en huvudterm, som står i fet stil överst i termposten. Eventuella synonymer står i mager stil under huvudtermen. I termposten nedan är förkortningen VFU alltså en synonym. Som huvudtermer i Rikstermbanken förekommer bara termer och fraser på svenska eller i några fall på något av Sveriges nationella minoritetsspråk. Termer på andra språk än svenska betraktas som ekvivalenter till huvudtermen (dvs. de står för samma begrepp som den svenska termen). I termposten nedan är verksamhetsförlagd utbildning huvudterm, medan placement, internship och practicum är engelska ekvivalenter. 

Skärmdump på termposten verksamhetsförlagd utbildning

Användningsområde

I fältet användningsområde anges det ämnesområde eller sammanhang som definitionen av begreppet i termposten används inom. Ibland står ämnesområdet inom parentes före definitionen i definitionsfältet. 

I exemplen nedan får du veta att definitionen av utbildningsprogram bara kan tillämpas inom högskoleväsendet och att definitionen av ledsagning bara gäller inom socialtjänsten.

Skärmdump på fältet användningsområde

Skärmdump på fältet användningsområde

Definition

Definitionerna i Rikstermbanken följer terminologilärans principer. Det innebär bland annat att definitionen ska ge en beskrivning av begreppet och kunna ersätta termen i exempelvis en text. Därför har definitionen samma grammatiska form som termen. En term som är ett substantiv har alltså en definition i form av en substantivfras. En definition uttrycks aldrig med en fullständig mening och inleds med liten begynnelsebokstav och avslutas utan punkt.

Skärmdump på fältet definition

Vill du veta mer om hur en definition som följer terminologilärans principer är uppbyggd, se Grunderna i terminologilära och Terminologi – en fördjupning.

Anmärkning

I anmärkningen ges kompletterande information om begreppet. Denna tilläggsinformation kan utgöras exempelvis av förtydliganden, exempel, rekommendationer, kopplingar till lagar eller standarder och hänvisningar till externa källor med relevans för begreppet: 

Skärmdump på fältet anmärkning

I anmärkningen förekommer ibland information om språkbruket, t.ex. hur olika termer för begreppet används i olika sammanhang:

Skärmdump på fältet anmärkning

Ekvivalensanmärkning

I ekvivalensanmärkningen ges bland annat information om när det finns en skillnad i hur termerna på svenska och de andra språken språk används: 

Skärmdump på fältet ekvivalensmärkning

Exempel

I fältet exempel anges typiska exempel på det begrepp som beskrivs i termposten:

Skärmdump på fältet exempel

Se även

De termer som anges efter rubriken Se även hänvisar till de termposter med relaterade begrepp som finns i samma termsamling. Begreppet handling (i exemplet nedan) definieras med hjälp av dokument som också har en egen termpost med definition i Basord i våra fackspråk (TNC 104). Därför ges en hänvisning till denna termpost.

Skärmdump på fältet se även

Källa

I fältet ”Källa” anges i form av en klickbar länk den organisation och termsamling som termposten kommer från samt vilket årtal termsamlingen publicerades i Rikstermbanken. Om du klickar på länken får du mer information om källan.

Skärmdump på fältet källa

Övrig information i termposten 

I vissa termposter finns fältet Förklaring. En förklaring ger en viss beskrivning av begreppet men är inte uppbyggd enligt terminologilärans principer. Till skillnad från definitionen har förklaringen en ledigare form och kan bestå av en eller flera meningar:

Skärmdump på fältet förklaring

I vissa termposter finns termer som följs av en siffra i en parentes. Det innebär att en och samma term står för olika begrepp inom en och samma termsamling. Se exemplet nedan: 

Skärmdump på termposter med siffror i parentes

Typografi och särskilda tecken

  • Fet stil används för huvudtermer.
  • Mager stil används för övriga termer samt för text efter rubrikerna Användningsområde, Definition, Förklaring, Anmärkning.
  • Kursiv stil används för böjningsformer.
  • Mindre stil används för ordklassuppgifter:

Skärmdump på mindre stil för ordklassuppgifter

 • Hyperlänkar används för att markera hänvisningar till andra termposter (efter rubrikerna Se även och Se under).
 • Hakparenteser [ ] förekommer vid uttalsuppgifter samt vid upplysningar om vissa faktakorrigeringar, t.ex. [upphävd], eller då en källa hänför sig enbart till någon del av termposten, t.ex. anmärkningen.
 • Bågparenteser ( ) anges kring upplysningar om genus.
 • Bågparenteser kring en siffra (1) används för att visa att det finns flera huvudtermer från samma källa som stavas likadant.
 • Snedstreck // omger upplysningar om språkvariant.